Informacje prawne

Wiedza i Praktyka
ul. Łotewska 9a,
03-918 Warszawa

NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000008579

Tel.: (+48 22) 518 27 22 (centrala)
Tel.: (+48 22) 518 29 29 (Centrum Obsługi Klienta)
Internet: www.zdrowiewpraktyce.pl
E-mail: [email protected]


Zarząd

Michał Włodarczyk (Prezes Zarządu)


Copyright

© Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz "Wiedza i Praktyka" (WiP) Powielanie treści serwisu Zdrowie w praktyce, w jakiejkolwiek postaci, w tym ich powielanie w celu wykorzystania w innych serwisach, usługach internetowych lub ofertach bądź też kopiowanie na jakiekolwiek nośniki może mieć jedynie miejsce po uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności zgodzie WiP w tym przedmiocie, tym samym akceptacji WiP na takie działanie.


Odpowiedzialność

Wszelkie treści zawarte w serwisie Zdrowie w praktyce, a także w innych publikacjach i materiałach wydawanych pod marką Zdrowie w praktyce oraz innych markach wydawcy, mają charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako porady medyczne, porady prawne bądź jakiekolwiek inne wytyczne lub wskazówki do prowadzenia leczenia, podejmowania konkretnych, indywidualnych działań bez konsultacji specjalisty oceniającego konkretny stan faktyczny, w szczególności z pominięciem indywidualnej porady lekarskiej, porady prawnej, opinii specjalisty z danej dziedziny. Redakcja serwisu Zdrowie w praktyce nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i działania podjęte w oparciu o zawarte w serwisie treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i dokładność treści w nim zawartych z uwagi na ciągłe zmiany w obowiązujących regulacjach i metodach działań.


Prawa autorskie

"Wiedza i Praktyka" Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań w celu zgodnego z prawem nabycia od podmiotów uprawnionych autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych opublikowanych na portalu Zdrowie w praktyce i w innych publikacjach wydawanych pod marką Zdrowie w praktyce. W przypadku osoby, której autorskie prawa majątkowe zostały naruszone poprzez działanie lub zaniechanie "Wiedza i Praktyka" Sp. z o.o., prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się celem uregulowania przedmiotowej kwestii.

wiper-pixel